Anasayfa | Site Haritası

Çevre Yatırımları Mücavir Alanlarda Da Devam Ediyor

 

Güzelyalı köyü ve Çınarlı köyü Dardanos mevkii yerleşimlerinin ihtiyacı olan teknik altyapı hizmet sunumuna ilişkin yapılması planlanan su, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesini kapsayan teknik altyapı yatırımları ile atık suların bertarafına ilişkin yapılması planlanan Atık su Arıtma Tesisine ilişkin bilgilendirme toplantısı, 25 Ocak 2016 Pazartesi günü Güzelyalı’da gerçekleşti.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Handan Özyayla başta olmak üzere teknik heyetin bulunduğu bilgilendirme toplantısına Güzelyalı ve Dardanos’tan da çok sayıda mülkiyet sahibi katıldı. Başkan Gökhan, yapılması planlanan projeye ilişkin teknik bilgileri mülkiyet sahipleri ile paylaşarak, aynı zamanda görüş ve talepleri de dinledi. Toplantıya ilişkin teknik bilgiler ise şöyledir;

GÜZELYALI DARDANOS TEKNİK ALTYAPI TESİSLERİ PROJE BİLGİLERİ

Güzelyalı köyü ve Çınarlı köyü Dardanos mevkii mücavir alan sınırı olmak üzere toplam 300 ha.’lık kısımda teknik altyapı yatırımı yapılacaktır.

Proje kapsamında: su, kanalizasyon, yağmursuyuna yönelik Teknik altyapı hattı ve 7 adet terfi istasyonu olmak üzere Toplamda yaklaşık 73.000 mt’lik teknik altyapı şebekesi projelendirilmiştir.  İhaleye esas şartnamelerin hazırlanma süreci devam etmektedir.

Ayrıca, ilgili yerleşim alanlarının atık sularının bertarafına ilişkin Atık su Arıtma Tesisimiz Güzelyalı’da karanlık liman mevkiindedir. Atık su Arıtma Tesisimizin kapasite raporu tamamlanmış ve proses seçimi yapılmıştır. Buna göre Atık su Arıtma Tesisimiz, Sabit Film Entegre Aktif Çamur Sistemi (İFAS) Prosesi ile yapılacak olup, projenin

1.Kademesinde hedef yıl 2031 yılı, 21.544 eşdeğer nüfusa sahip 3,500 m3/ gün, 2. Kademesi 2051 yılı hedef yıl, 31400 eşdeğer nüfusa sahip 5,000 m3 /gün kapasiteli olarak projelendirilmiştir.

Atık su Arıtma Tesisi projelendirmesinde Kapasite ve Proses raporu tamamlanmış olup uygulama projeleri ve ihale teknik şartnameleri hazırlama kısımları şubat ayı sonunda tamamlanacaktır.

Güzelyalı köyü ve Çınarlı köyü Dardanos mevkii yerleşimlerinin ihtiyacı olan teknik altyapı hizmet sunumuna ilişkin yapılması planlanan su, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesini kapsayan teknik altyapı yatırımları ile atık suların bertarafına ilişkin yapılması planlanan Atık su arıtma tesisi, Her iki projede bir birini tamamlayan projeler olduğundan, eş zamanlı olarak yatırımlarının gerçekleştirilmesi,  buna göre Haziran 2016 da projelerle ilgili ihale süreci başlaması ve yatırım sürecinin maksimum 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Güzelyalı köyü ve Çınarlı köyü halkı ile Projenin teknik ve yatırıma yönelik bilgilendirme toplantısı, 25 Ocak tarihinde Güzelyalı’da gerçekleştirilmiştir.

YATIRIM VE FİNANSMAN BİLGİLERİ

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14. Maddesinde;

„  * Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

„ * Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Hükmü yer almaktadır.

İlgili Kanun maddesi gereği; hızlı bir gelişim süreci yaşayan Güzelyalı-Dardanos mücavir alanlarına teknik altyapı tesislerinin götürülmesi yönünde; Belediye Meclisimizce karar alınmıştır.

Bu kararın ardından belediye Meclisimizce Güzelyalı-Dardanos mücavir alan sınırları içinde tesis edilecek  teknik altyapı yatırımları için gayrimenkul sahiplerinden teknik altyapı harcamalarına iştirak bedeli alınmasına  ve Bu iştirak bedellerinin hangi usuller ile ilgili alınacağı hususunda kararlar alınmıştır.

Alınan bu kararlar aşağıdadır:

„  *Güzelyalı Köyü ve Çınarlı Köyü Dardanos mevkii mücavir alan sınırları içinde tesis edilecek teknik altyapı yatırımlarına taşınmaz sahiplerince Teknik Altyapı İştirak Bedeli ödeyerek katılacaktır.

„   *Teknik altyapı yapımına iştirak bedeli bina ve arsalarda vergi değerinin %2 ‘si oranında olacaktır.

„  * Teknik altyapı iştirak bedelinin tahakkuku, tahakkuk bedellerinin Belediyece tarh edilmesinden sonra, Belediye ve ilgili mücavir alan Muhtarlıklarında 1 ay süre ile ilan edilir. Ayrıca ilgili taşınmaz sahiplerine tarh miktarını, ödeme zamanını gösteren ihbarname tebliğ edilir.

„  *Bildirim tarihi (Tebliğ tarihi)  teknik altyapı iştirak bedellerinin tahakkuk ettiği tarihtir.

„  *Tahakkuk yapılan teknik altyapı iştirak bedelinin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde teknik altyapı iştirak bedelinde  %20 oranın da indirim yapılarak uygulanır.

„  *Tahakkuku yapılan teknik altyapı iştirak bedeli Nisan 2016, Ekim 2016,  Nisan 2017 ve Ekim 2017 aylarında olmak üzere 2 yılda 4 eşit taksitte ödenir.

„  *Bu iştirak bedelleri ilgili taksit süresinde ödenmediği takdirde gecikme zammı uygulanır.

„  *Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.

YAPILACAK YATIRIMLAR İLE İLGİLİ OLARAK:

İlgili teknik alt yapı tesislerinin gerçekleştirilmesi için gerekli yatırım maliyeti 2016 yılı gider bütçesine alınmıştır.

Bu gider bütçesini karşılayacak 2016 yılı gelir bütçesinin kaynağı, ilgili hizmetlerden faydalanacak taşınmazlardan alınacak iştirak bedellerinden ve kredi borçlanmasından karşılanması planlanmıştır.

26.01.2016  (16.42)