Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > SOSYAL YAŞAM > Kültürel Yayınlar

Kent Eylem Planı

Ancak Seninle Birlikte

Kent Eylem Planı'nı imece ile hazırladık. İmece ile uygulayacağız. Bu imecede kentteki kurum, kuruluş, kentlilere, sivil toplum örgütlerinden toplumsal kesimlere kadar kentteki her oluşumun farklı nitelik ve nicelikte emeği olacak.

Tıpkı hazırlanış sürecinde olduğu gibi bugün ve yarınlarımızda içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, bastığımız toprağın, yediğimiz besinin, oturduğumuz evin kalitesi; sağlık, eğitim, kültür, sanat gibi hizmetlerin nitelikleri ile bunların sürekliliği ve ulaşılabilir olmasını gerçekleştirmek el birliği ile mümkün olabilir.

KENT GÖRÜŞÜ

Çanakkale Kentinin gelecek öngörüsü olan Vizyon, ilke ve değerleri ile Misyonu Çanakkale Kent Konseyi Genel Kurulu'nun 21 Haziran 2007 tarihli toplantısında belirlendi. Gelecek öngörüne ulaşmanın yol haritası olan Çalışma Alanları ve Konuları Eylem Planları Çanakkale Kent Konseyi Şenel Kurulunun 30 Ekim 2008 ve 18 Aralık 2008 tarihli toplantılarında değerlendirildi.

Bu toplantılarda, uygulama süreci de görüşülerek, Çanakkale Yerel Gündem 21 sürecinde hazırlanan ve tamamlanan Kent Eylem Planı'nın uygulama dönemindeki sahibinin Çanakkale Kent Konseyi olması kararlaştırılıp, uygulama dönemi ile ilgili süreç ve görevler saptandı.

PLANDAN EYLEME

Şimdi önümüzde Kent Eylem Planı, "Eylem" niteliğinin ön planda olacağı uygulama dönemi var. Bu dönemde bugünkü ihtiyaçlarımız ile yarınki yaşam koşullarımız arasında nasıl bağ kuracağımız biz, Çanakkalelilere bağlıdır.

Kent Eylem Planı'mı "Eylem"in hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yollarını göstere dinamik bir kent belgesi haline getirdiğimiz ve gündelik yaşamın karmaşası ve koşturmacısı içinde kılavuz olarak yararlandığımız ölçüde bugünkü yaşamımıza etki edecek, geleceğimizin oluşmasına katkı yapacaktır. Yoksa raf lordaki yerini alarak, söz olmaktan ileriye gitmesi zor olacaktır.

EL BİRLİĞİ

Kent Eylem Planı'nın kendimizin daha kaliteli yaşayabilmesini ve çocuklarımıza daha güzel yaşam koşulları bırakılabilmesini sağlamasında Çanakkale Kent Konseyi, Kent Eylem Planı'nın uygulamalara rehberlik etmesinde harekete geçirici ve yol gösterici olarak önemli bir rol oynayacaktır. Kent Konseyi'nin bu rolü gereklidir ama yeterli değildir.

Hazırlanışı sırasında mevcut olan imece daha da gelişerek kurumsal açıdan stratejik planların, toplumsal açıdan programların, bireysel açıdansa uygulamaların genel çerçevesini çizen bir rehber olarak yararlanıldığı ölçüde Kent Konseyi'nin rolü uygulanmaya dönüşüp, Çanakkalelilerin çevre ve yaşam kalitesini artırabilir.

KENTİMİZİN, KENDİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİ ELLERİMİZDE

ÇANAKKALE KENTİNİN VİZYONU, İLKE VE DEĞERLERİ, MİSYONU

Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale Kentinin Vizyon, İlke-Değerler ve Misyonu'nu, 21 Haziran 2007 tarihli Genel Kurulu'nda şöyle belirlemiştir.

ÇANAKKALE KENTİNİN VİZYONU

Kentsel değerlerini sürdürülebilir gelişme anlayışıyla bütünleştiren ve planlayan; evrensel değerlerden hareketle katılımcı yerel demokrasi anlayışını benimseyen; geleneğindeki toplumsal çoğulculuk ve barış anlayışını geleceğe taşıyan; ticaret ve hizmet konularında öncü; yerel değerleri geliştiren; üniversite ve bölgesel değerleri destekleyen bir kültür ve turizm kenti.

VİZYONUN AÇIKLANMASI

Kentsel değerler:

 • Doğal değerler: Sarıçay/Sarıçay Havzası, Kepez Havzası, deniz boyunca uzanan kıyı şeridi ve Çanakkale Boğazı;
 • Tarihsel değerler: Kale, Dini-idari Yapılar, sivil tarihi (mimari) yapılar, sit alanı ve kentsel doku, somut olmayan miras (maniler, hikâyeler, halk oyunları vb.);

 

 • Kültürel değerler: Uzlaşı, Hoşgörü. Katılımcı Yerel Demokrasi:
  • Siyasi iktidarların ve yerel yöneticilerin yönetişim (iyi yönetim) anlayışı gelişkindir;
  • Katılımcı sivil toplum anlayışını benimsemiştir. Çoğulculuk ve Barış:
   • Hoşgörü, çok kültürlülük ve çoğulculuğun günlük yaşamda ön plana çıkması;
   • Tarihte iki büyük savaş yaşayan bölgede barışın asli görev olarak savunulması. Ticaret ve Hizmet (Geçiş Kenti):
    • Deniz ve karasal anlamda da diğer illere ulaşımın yaşanabildiği bir kenttir;
    • İl merkezi olması nedeniyle çevre ilçe ve köylerden alışveriş için kent merkezine gelinmektedir;
    • Kent, yoğun bir asker ve öğrenci nüfusuna sahiptir. Üniversite:
     • Kentin yerel değerlerini araştırmakta ve geliştirmektedir;
     • Bilim ve kongre turizmi ile bağlantılıdır. Kültür ve Turizm:
      • Tarih ve kültür turizmi;
      • Kongre ve festival turizmi potansiyellerine sahiptir;
      • Gelibolu, Troya, Kaz Dağı, Troas Bölgesi.

 

 

ÇANAKKALE KENTİNİN İLKE ve DEĞERLERİ

 • Sürdürülebilir Çevre Anlayışı: Kentsel doğanın taşıma kapasitesinin dikkate alınması
 • Katılımcılık: Kentteki yasal düzenleme süreçlerinde halkın rol alması ve gelişmelere anında tepki veya katkı sunabilmesi
 • Ortaklık-İşbirliği: Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinde toplum ile işbirliği, STK'lar ile ortaklık, kendi aralarındaki koordinasyonun gerçekleştirilmesi
 • Ortak Sorumluluk: Kent ölçeğinde ekonomik ve sosyal kalkınma ile barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin ve yönetim sorumluluğunun kent paydaşlarıyla paylaşılması; bunların gereklerinin çok-taraflı olarak yerine getirilmesi
 • Dayanışma: Kentsel sorunların, maliyet ve külfetin temel eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine uygun adil biçimde paylaşıldığı yollardan çözümlenmesi
 • Çok Kültürlülük/Çoğulculuk: Kentimizin tüm kuşaklar ve farklı kültürler açısından yaşanılabilirliğini sürdürebilmesi için, kültürel çeşitliliğin korunabildiği bir ortamda, hep birlikte bir arada yaşayabilmenin önem taşıması
 • Fırsat Eşitliği: Yaş, cinsiyet, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun herkese kentteki faaliyetlerden/hizmetlerden (üretim ve yeniden üretim süreçlerinden) yararlanma olanağının sağlanması
 • Hakçalık: Kentin bugünkü ve gelecekteki toplum bileşenlerinin, doğal ve sosyal kaynaklardan eşitçe yararlanabilmesi
 • Yaşanabilirlik: Kentin, toplumsal gönenç ve belli bir yerleşim yerinde yaşamaktan elde edilen doyumun artmasına katkıda bulunan çevresel, toplumsal ve uzamsal özelliklerle donatılması
 • Özgürlük: Kentlilerin, açlık ve şiddet korkusu duymaksızın, baskı ve adaletsizliğe uğratmaksızın, onurlu bir biçimde kendi hayatlarını yaşama ve çocuklarını yetiştirme hakkına sahip olması
 • Bilimsellik: Kentte alınacak olan kararlarda, yapılacak olan hizmet ve faaliyetlerde bilimsel bilgi, veri ve yöntemlerin temel hareket noktası olması ve bunlardan yararlanılması hedeflenmektedir.

 

ÇANAKKALE KENTİNİN MİSYONU

Kentin

v  Tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunup geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması ve bu değerlerin turizm ile ilişkilendirilmesi;

v  Toplumdaki farklılıkların sahip oldukları yaşam alanlarının korunması ve geliştirilmesi;

v  Üniversite ile iletişim ve etkileşim içinde olunması ve çalışma ortamının geliştirilmesi, kentsel olanakların arttırılması;

v  Hizmet sunanlar ile hizmetten yararlananların hizmetleri müzakere etme ortamının sağlanması;

v İl merkezi olarak kamusal ve sektörel hizmetler ile tüm ihtiyaçların karşılanacağı ticaretin geliştirilmesi;

v  Sosyal politikalarla huzurlu ve güvenli bir kentin oluşturulması;

v  Kentsel büyümede gelişme alanları ile etkileşim bölgelerindeki doğal kaynakların korunmasıdır.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE KONULARI EYLEM PLANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

KAPSAMI: Planlama alanı Çanakkale kentidir. Yakın çevresi, ilçeler ve kentin etkileşim içinde bulunduğu diğer yerler çok detaya girmeden konusuna göre dikkate alınmaktadır.

YÖNTEM: Karar verme süreçleri ve kadın, engelli, çocuk, genç gibi dezavantajlı kesimler, Eylem Planı konularını yatay kesenler olarak alınıp, tüm konular içerisinde özel olarak dikkate alınmıştır.

Amaç ve temel politikalar, uzun ve orta vadeli perspektiflerle belirlenmiştir. Önerilen projeler, Türkiye'nin ve AB'nin planlama dönemlerine uyumdan dolayı 7'şer yıllık projeler olarak öngörülmüştür. Plan 2007-2008 yıllarında hazırlandığı için, ilk uygulama dönemi 5 yıllıktır. Girdi ve kaynaklar kısmı doldurulmayıp, uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmesi önerilmiştir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE KONULARI EYLEM PLANLARININ BÖLÜMLERİ

Eylem Planı, 3 çalışma alanında 24 konu ve çalışma alanları dışında 1 konu olmak üzere, 25 konudan oluşmaktadır. Konu Eylem Planları 9 bölümden oluşmaktadır: Eylem Planlarının bölümleri ve ifade ettikleri aşağıdaki gibidir:

Amaç: İlgili konuda uzun vadede Vizyona ulaşmaya katkıda bulunacak olan ideal durum;

Temel Politika: Amaca ulaşmaya katkıda bulunacak olan ve orta-uzun vadede gerekli olan temel adımlar;

Öngörülen sonuçlar: Temel politikanın uygulanması ile elde edilecek olan fayda;

Faaliyetler: Temel politikaların gerçekleşmesi ve öngörülen faydanın elde edilmesi için kısa ve orta vadede yapılması gereken çalışmalar;

Kurumların programlarında olan uygulamalar: Kurum ve kuruluşların planlarında/ programlarında olan uygulamalar;

Önerilen Projeler: İlgili faaliyetin gerçekleşmesi için kısa vadede (belirli kaynak ve zamanda) yapılacak olan somut işler;

İlgili Kurum / Ortaklar: Kurumların programlarında olan uygulamaların hangi kurumun programında bulunduğu ya da önerilen projelerin gerçekleşmesine katılabilecek olan muhtemel ortaklar;

Girdi ve kaynak: Önerilen Projelerin uygulanması için gerekli olan malzeme, donanım, insan gibi girdiler ve bunların maliyeti (ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulama aşamasında belirlenmesi);

Süre: Önerilen projenin uygulanması için gerekli olan zaman miktarı.