Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > SOSYAL YAŞAM > Kültürel Yayınlar

Çanakkale Kent Konseyi Yönetmelik Ve Yönergeler

Sunuş

 

3.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye

Kanunu'nun 76. maddesi "Kent Konseyi"ni aşağıdaki şekilde tarif

eder:

"MADDE 76 - Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve

hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun

korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal

yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap

verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye

çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili

sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum

ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer

ilgililerin katılımıyla oluşan Kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve

verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent

konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk

toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent Konseyi'nin

çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanacak

yönetmelikle belirlenir."

 

Belediye yasasındaki bu madde gereği İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, 8.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kent Konseyi Yönetmeliği" yürürlüğe girer. Daha sonra bakanlıkça yapılan bazı değişiklik maddeleri de 6.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanır.

Çanakkale Belediyesi'nin desteğiyle YG21 Program sürecinde yönetmeliği hazırlanarak Eylül 2004'te kurulan ve daha sonra da İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmeliği uygulayarak çalışmalarına devam eden Çanakkale Kent Konseyi bir "Çalışma Yönergesi" hazırlar. Genel Kurul'da kabul edilen yönergeyle de uygunluk içerisinde farklı alanlarda görev yapacak meclislerin kuruluşu ve oluşumu sağlanır.

Kentlilerin karar süreçlerine katılımında önemli bir işleve sahip olan Kent Konseyleri, meclisleriyle, aynı zamanda kentin demokratik ortamının da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Yeniden basımı yapılan bu kitapçıkta yeni kurulan meclislerimizin de yönergeleri yer almaktadır. Ayrıca gerek bakanlığın yaptığı değişiklikler, gerekse genel kurullarımızda yapılan yönerge değişikliklerinin yer aldığı Yönetmelik ve Yönergeler kitapçığımızın herkes için yol gösterici olması dileğimizdir.

Çanakkale Kent Konseyi Yürütme Kurulu