Anasayfa | Site Haritası

Baz İstasyonlarına İlişkin Bilgilendirme...

 
 Cuma Pazarı girişi, Kamyon garajı vb. kule tipi baz istasyonları  için 2003 yılında  encümen kararı ile izin verilmiş olup, yeni bir izin verilmemiştir.
 05.08.2009 tarih ve 2009/126 sayılı Çanakkale Belediye Meclisi kararı ile ;
 "Telsiz Kanunu" ve "Telgraf ve Telefon Kanunu"na dayanılarak çıkarılan ve 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "10 kHz-60gHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile "Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında her türlü izin ve işlem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca yapılmakla birlikte GSM istasyonlarının Belediye ve Mücavir alan sınırlarımız içinde meskun mahallerde özellikle konut, okul, hastane, kreş gibi kullanımların bulunduğu yapı ya da alanlara kurulmuş baz istasyonlarının belediyece tespit edilecek kontrollü alanlara kaydırılmasına karar verilmiştir.
 Meskun mahallerden en az 20 mt uzakta olacak şekilde verilen ortak direk yerleri müktesep haklarda dikkate alınarak Encümen kararları ile devam ettirilmiştir.Yeni bir yer verilmemiştir.Söz konusu meclis kararına uygun hareket edilerek izinsiz olarak kurulan yeni baz istasyonu kuleleri kaldırılmıştır.Yine bina üzerinde izinsiz olarak yapılan baz istasyonları için de idari para cezaları verilerek yıkım kararları alınmıştır.Bunlardan mahkeme kararı kesinleşen baz istasyonları da söktürülerek kaldırılmış, bir kısmının ise davaları halen devam etmektedir.
 Dava sonuçlarına göre  işlemler yürütülmektedir.

30.09.2013