Anasayfa | Site Haritası

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Ulusal Mimari Proje Yarışması Sorular Ve Yanıtlar...

 

S.1. Yarışmaya ekip olarak katılımlarda en az 1 mimar, 1 şehir bölge plancısı, 1 peyzaj mimarı bulundurmak zorunlu mudur? 2 mimar olarak katılım mümkün müdür?

Y.1. Yarışma şartnamesinin 6. maddesinde de belirtildiği gibi, yarışmaya en az bir mimar, bir şehir bölge plancısı ve bir peyzaj mimarından oluşan bir ekiple katılım zorunludur.

 

S.2. Yarışma Şartnamesi’nin 6. sayfasında madde 9. İhtiyaç Programı başlığı altında belirtilen öneri yapılaşmanın KAKS (Emsal) değeri konusu gelecek önerilerin kıyaslanması noktasında büyük önem taşımaktadır. Alanın büyüklüğü ve verilen azami KAKS değeri göstermektedir ki mevcut konut adedi ve yapılaşmış alan miktarı 3 katına çıkabilmektedir. Bu noktada bu değer operasyonel anlamda bir dönüşüm modeline ve bir fizibilite hesabına göre mi belirlenmiştir? Yarışmacı bu değere nasıl yaklaşacaktır? En azından bu noktada yapılaşma oranı bağlamında üst limit kadar alt limitin de verilmesi gereklilik arz etmektedir.

Y.2. Yarışma şartnamesinin 9. maddesinde yarışma alanını kapsayan revizyon uygulama imar planının belirlediği yapılaşma değerleri açıkça belirtilmiş olup, yarışmacı bu değerleri dikkate alarak tasarımını oluşturacaktır. Belediye Meclisi tarafından onaylanan bu planın verdiği yapılaşma değerlerinin elbette bir fizibiliteye dayandığı düşünülmelidir. Dönüşüm modeli ise, kamu kaynaklarının yetersizliği doğrultusunda kullanıcı/girişimci ve belediyeden oluşan baş aktörlerle ve söz konusu plan kararları ile kurgulanmaktadır.

 

S.3. Yarışma Şartnamesi’nin 6. sayfasında madde 9. İhtiyaç Programı başlığı altında belirtilen 60 m² ile 150m² arasında değişen büyüklüklerdeki öneri konut birimlerinin yüzdesel olarak dağılımı konusu gelecek önerilerin kıyaslanması noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Jüri’nin en azından 115 m²’lik 3 odalı 866 konut birimi dışında tasarlanacak olan diğer konut büyüklüklerinin (m² olarak değil de oda sayısı bazında sınıflandırılarak) yaklaşık bir yüzdesel dağılımı kabulünü yarışmacılara iletmesi daha adil bir değerlendirme kriteri yaratmayacak mıdır? Yukarıdaki iki soruda dile getirilen niceliksel yaklaşık kabullerden bağımsız niteliksel kıyaslama girişimi benzemezleri birbiriyle yarıştırma anlamına gelme ihtimalini taşımaktadır.

Y.3. Jüri, oda sayısı üzerinden bir sınıflama yerine, alt ve üst sınırları/büyüklükleri belirlenmiş (60-150 m2 arası) konut birimlerinin tasarımını beklemektedir.

 

S.4. Yarışma Alanının batısında kalan Oğuz Sokak’ın korunması zorunlu mudur?

Y.4. Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

S.5. Yarışma alanı sınırı, Yarışma Alanının güneyinde kalan yapı adalarındaki binaların tam ortasından geçmektedir. Bu nedenle binaların yarışma alanına dahil olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu binalara müdahale edilebilecek midir?

Y.5. Yarışma Alanı Sınırı doğrudur. Alanın güneyinde kalan yapı adasına müdahale edilecektir.

 

S.6. Korunacak Olan Cami ve Okul Binalarının, mevcut durumlarına ne kadar müdahale edilecektir? Tamamıyla korunacaksa mevcut binaların rölövesinin verilmesi mümkün müdür?

Y.6. Cami ve Okul Binalarına müdahale söz konusu değildir. Yapıların rölövelerinin verilmesi mümkün olamamaktadır.

 

S.7. Bodrum Katlar, emsale dahil edilecek midir? Bodrum Katta çözülebilecek otopark alanları , %10 ‘ luk rekreatif alan m2 ‘ si içerisinde mi düşünülecektir?

Y.7. İskan edilmeyen, servis alanları olarak kullanılan bodrum katlar emsale dahil değildir. Bodrum katta çözülebilecek otopark alanı %10’luk rekreatif alan içinde düşünülmeyecektir.

 

S.8. Dosyalar içerisinde yer alan “1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama Planı “ yarışma için bağlayıcı mıdır?

Y.8. Evet.

 

S.9. Kentsel dönüşüm sürecinde kat malikleri ve kiracıların yer değişimleri hakkında bilgi verebilir misiniz yoksa bu durum için yarışmacılar tarafından senaryo önerilmesi mi beklenmektedir?

Y.9. Yarışmacılardan senaryo önerisi beklenmemektedir.

 

S.10. Şartnamede, proje yarışma alanı sınırına 859 ve 861 nolu adalar dahil edilmemiştir. Fakat verilen bu ada numaraları proje alanı sınırı içerisinde görülmektedir. Yarışma sınırı tekrar düzenli bir şekilde ilan edilebilir mi?

Y.10.859 ve 861 nolu adalar yarışma alanına dahildir. Paftalar üzerindeki yarışma alanı sınırları dikkate alınacaktır.

 

S.11. Dwg dosyalarında (örn:1000 ölçekli kısmi revizyon uygulama imar planı.dwg) yarışma alanı üzerindeki layerlarda “pl_konut öneri , pl_okulöneri , pl_ticaretöneri” gibi açıklamalar yazılmıştır. Örn; alana ilişkin bilgilerde dahil edilmeyen 861 nolu ada pl_parkalanı olarak gösterilmiştir. Bu açıklamalar tasarım sürecinde dikkate alınması gerekli öneriler midir? Yoksa mevcut durum kullanımı mı izah edilmiştir?

Y.11. Yarışmacılar bu alanları yorumlamakta özgürdürler.

 

S.12. Yarışmaya katılmak istiyoruz ama katılma şartları hakkında bir kaç sorumuz var. Yarışmada en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mühendisi olması şartı aranıyor. Bu ekipteki herkesin odaya üye olması gerekli midir, yoksa ekipten tek bir kişinin odaya üye olması yeterli mi?

Y.12. Proje müelliflerinin tümünün odalara kayıtlı olmaları gerekmektedir.

 

S.13. Grupta öğrenci bulundurabilir miyiz yoksa herkesin mezun durumda mı olması gerekiyor?

Y.13. Yardımcıların mezun olmasına gerek yoktur.

 

S.14. Ayrıca 'ekipten bir mimarın ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekiyor' derken, ekip liderinin mimar olması zorunlu mudur, yoksa ekipten herhangi birini belirtebilir miyiz?

Y.14. Ekip liderinin mimar olması zorunludur.

 

S.15. Belediyeden direkt olarak iletişimde olmamız gereken kişinin ismini ve dahili numarasını alabilir miyiz?

Y.15. Şartnamenin 5. Maddesinde gerekli iletişim bilgileri verilmiştir.

 

S.16. Çanakkale İli’nin uzun vadeli gelişim stratejisi ve vizyonu nedir? Bununla ilgili bir çalışma, rapor, masterplan veya çevre düzeni planı var mıdır (1/100.000, 1/50.000, veya 1/25.000 ölçekli)? Varsa yarışmacılarla paylaşmanızı rica ederiz.

Y.16. Bu tür bilgilerin araştırılması yarışmacıya bırakılmıştır.

 

S.17. Yarışma konusu yıkılması öngörülen sosyal konutların deprem güvenliği açısından yapılmış statik raporları var mıdır? Varsa yarışmacılarla paylaşmanızı rica ederiz.

Y.17. Yıkılmasına ilişkin karar alınmış olan yapılar için hazırlanmış olan statik rapor yarışmacıyı doğrudan ilgilendirmemektedir.

 

S.18. Yeni yapılacak binaların planlanan inşaat m2 birim maliyetleri nedir? Konutlar, ticari yapılar, ve sosyal kültürel tesis binası için farklı maliyetler planlanmış mıdır? Planlandı ise bunlar nedir?

Y.18. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.19. Toplam binaların inşaat bütçesi nedir?

Y.19. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.20. Peyzaj için planlanan inşaat m2 birim maliyetleri nedir? Sert peyzaj için nedir, yumuşak peyzaj için nedir?

Y.20. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.21. Toplam peyzaj inşaat bütçesi nedir?

Y.21. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.22. Altyapı için ayrılan bütçe nedir?

Y.22. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.23. Genel toplam projenin inşaat bütçesi nedir (binalar, peyzaj ve çevre düzeni, altyapı ve tüm kalemler dahil) ?

Y.23. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.24. Halihazır altyapı elemanları nelerdir? Bunlar kullanılabilecek durumda mıdır? Eksik veya modernleştirilmesi düşünülen bir kısmı var mıdır? Su, atık su, yağmur suyu şebekesi, yangın suyu şebekesi, elektrik şebekesi, sokak aydınlatması, data şebekesi hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Y.24. Uygulama projesi aşamasında tüm alt yapı tesisleri yenilenecektir.

 

S.25. Şartname’de elektro-mekanik proje veya rapordan bahsedilmemektedir. Bu konuda herhangi bir bilgi beklenmiyor mu?

Y.25. Şartnamenin 10. Maddesindeki istenenler dikkate alınmalıdır.

 

S.26. 866 sosyal konut üzerine eklenecek konutlar da sosyal konut olarak mı planlanacaktır? Eğer öyleyse bunların satışı ve alt-gelir grubuna sunuluşu ne şekilde olacak? Satış bedelleri ne olacak?

Y.26. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.27. 866 dairenin üzerinde ek olarak sunulacak dairlerin satış geliri hangi kuruma gidecek ve hangi amaçla kullanılacak?

Y.27. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.28. Yenilenen 866 sosyal konutun ranta konu olmaması için hak sahiplerine teslim edildikten sonra daha yüksek fiyatlara satışı konusunda bir kısıtlama getirilecek mi?

Y.28. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.29. Konut dışı yapıların mülkiyeti kimde olacak? Varsa gelirleri ne amaçla kullanılacak? İşletmeleri kimin tarafından yapılacak?

Y.29. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.30. Projenin öngörülen inşaatı başlangıç ve bitiş tarihi nedir?

Y.30. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.31. Projenin ideal ilk etap boyutu nedir? Daha doğrusu ilk etap için ayrılan veya öngörülen inşaat bütçesi var mıdır, varsa ne büyüklüktedir?

Y.31. Etaplama yarışmacılardan beklenmektedir. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.32. Şartname’nin 25.2nci maddesinde şöyle denmektedir: ‘Proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer almaması halinde ise, Belediye uygulama projelerini yaptırmakta serbest kalacaktır.’ Bu ne anlama gelmektedir? Eğer bütçe yok ise belediye birinci gelen ekibe uygulama projesini yaptırmak yerine herhangi bir şirkete veya kişiye yaptırma hakkına sahip midir? Eğer öyle ise birinci gelen proje tasarımcısının yapılacak uygulama projesini fikir sahibi olarak denetleme hakkına ve gerektiği yerde müdahale etme hakkına sahip midir?

Y.32. Bu aşama, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gerçekleşecektir.

 

S.33. Mesleki kontrollük hizmeti birinci gelen gruba mı verilecektir?

Y.33. Şartnamenin 25. Maddesinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 

S.34. 25.5 ve 25.3 nolu maddeler çelişmektedir. Eğer proje bedeli 25.3 de yazıldığı gibi ‘Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre’ yapılacak ise, bu durumda 25.5 de yazıldığı üzere ‘fiyat üzerinde görüşme’ye ve pazarlık yapmaya niye ihtiyaç vardır? Belediye’nin pazarlık yapma gibi bir öngörüsü var mıdır? Buna hakkı var mıdır? Bu maddenin ucu açıktır ve tasarımcıyı korumaz.

Y.34. Bu aşama, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gerçekleşecektir.

 

S.35. Yarışma alanının hemen Güney’inde sarı çay kenarındaki alanın kullanımı nedir? İmar planlarında görünmemektedir. Park mıdır? Park olarak kalacak mıdır?

Y.35. Bu konuyla ilgili bilgiler Çanakkale Belediyesi’nin web sayfasından sağlanabilir.

 

S.36. Sarı Çay boyunca planlanan bir rehabilitasyon veya kentsel tasarım çalışması var mıdır? Varsa yarışmacılarla paylaşmanızı rica ederiz.

Y.36. Bu konuyla ilgili bilgiler Çanakkale Belediyesi’nin web sayfasından sağlanabilir.

 

S.37. Cami ve okul binaları neden yenilenmemektedir? Bu binaların deprem güvenliği var mıdır? Yapılacak yeni binalar ile uyum içerisinde olmasından ötürü, master planı daha esnek kılmasından ötürü ve daha iyi bir sonuç getirebilmesinden ötürü bu binaların yıkılıp yenilenmesini tekrar değerlendirir misiniz?

Y.37. Cami ve okul binalarının mülkiyeti belediyeye ait olmadığı için yarışma kapsamı içine alınmamıştır.

 

S.38. Çanakkale’nin özel bir imar yönetmeliği var mıdır? Geçerli ve dikkate alınması gereken yasa ve yönetmelikler nelerdir?

Y.38. Bu konuyla ilgili bilgiler Çanakkale Belediyesi’nin web sayfasından sağlanabilir.

 

S.39. 1/1000 lik planda yarışma alanını 3 adaya bölen iki adet 12m lik yol görünmektedir, bu sokakların yerleri değiştirilebilir mi?

Y.39. Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

S.40. Binalar için geçerli olan azami blok boyu var mıdır?

Y.40. Yoktur.

 

S.41. Eğimli çatı şartı var mıdır? Düz çatı yapılabilir mi?

Y.41. Eğimli çatı şartı yoktur.

 

S.42. Konutların içi taşınmaya hazır mı inşa edilip teslim edilecek? Mutfak, banyo, yer ve duvar döşemeleri, ve sabit mobilya dahil mi teslim edilecek? Yoksa kullanıcıya kaba inşaat olarak mı teslim edilecek?

Y.42. Yarışma konusunu oluşturmamaktadır.

 

S.43. Yarışma şartnamesinde “Yarışma alanı 83.440m²’dir. Öneri tasarım, günümüzde alanda yerleşik olan 866 konut birimini de içerecek biçimde farklı büyüklükteki konut birimlerinden oluşan konut alanları, ticaret alanları, sosyal, kültürel, sportif alanlar ve olası diğer açık alanlardan oluşacaktır. 866 konut biriminin her biri ortak alanlar ve önerildiği takdirde balkonlar hariç brüt 115 m2 (3+1) olarak çözümlenecektir. Bu birimlerin dışında kalan konut alanlarında yarışmacı brüt 60m2 ile 150m2 arasında değişen büyüklüklerde uygun gördüğü konut birimlerini önerecektir” denilmektedir. Bu birimlerin dışında kalan konut alanları neresidir?

Y.43. Bakınız şartname ve ekleri.

 

S.44. Yarışma şartnamesinde “Belediye uygulama projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini birinciliği kazanan proje sahibine yaptıracaktır” denilmekle birlikte 25.5 numaralı maddede “idare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerinin birinciliği kazanan veya seçilen proje sahibi/sahiplerine, teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle doğrudan temin yolu ile yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma sağlanamazsa, idare uygun gördüğü takdirde ikinciliği kazanan proje sahibi/sahipleri ile görüşme yapmak suretiyle ikinci seçilen tasarımın uygulama projelerini aynı usulle yaptırabilir” deniliyor. Bu 2 madde hem birbiri ile çelişmekte, hem de görüşme yapmak kavramının muğlak oluşu dikkat çekmektedir. Birinci seçilen bir proje üzerinden neden pazarlık yapılmak istenmektedir?

Y.44. Bakınız yanıt 35.

 

S.45. Anketlerde 1. öncelik olarak sosyal tesis istendiği görülüyor. Sosyal tesis kavramının hangi işlevleri içerdiği daha net olarak belirtilebilir mi?

Y.45. Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

S.46. Uydu fotoğraflarının yarışmacılara daha yüksek çözünürlüklü gönderilmesi mümkün müdür?

Y.46. Mümkün bulunmamaktadır.

 

S.47. Alanda hedeflenen nüfus yoğunluğu ve kullanıcı/sakin profili var mıdır? Yoksa hedef sadece var olan sakinlerin korunması mıdır? Alana yeni bir kullanıcıların gelmesi istenmemekte midir?

Y.47. Yarışmacılardan, alanda yaşayan sakinlerin korunacağı ve ayrıca yeni kullanıcıların da yer alacağı bir tasarım beklenmektedir.