Anasayfa | Site Haritası

Baz İstasyonları Hakkında Bilgilendirme...

 

GSM Baz istasyonlarının kuruluş ve işletmesiyle ilgili olarak kamuoyunda oluşan endişeler ve yaydığı radyasyonun uzun sürede halk sağlığını olumsuz etkilediği yönündeki bilimsel uyarılar ve bu konuda açılan kişisel davalarla ilgili yargı kararları nedeniyle 05.08.2009 tarih ve 2009/126 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla "Telsiz Kanunu" ve "Telgraf ve Telefon Kanunu"na dayanılarak çıkarılan ve 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "10 kHz-60gHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile "Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında her türlü izin ve işlem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yapılmakla birlikte meskun mahallerde mevcut istasyonların GSM Operatörleri ile karşılıklı görüşülerek belediyece tespit edilecek kontrollü alanlara kaydırılması, yeni kurulacak baz istasyonlarının da Belediyemiz ile karşılıklı görüşme ve anlaşmalarla kurulum yerlerinin uygun bulunduğunun belgelenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

 

Meskun mahallerden en az 20 mt uzakta olacak şekilde verilen ortak direk yerleri müktesep haklarda dikkate alınarak Encümen kararları ile devam ettirilmiş olup, yeni bir yer verilmemiştir. Söz konusu meclis kararına uygun hareket edilerek izinsiz olarak kurulan yeni baz istasyonu kuleleri kaldırılmıştır. Yine bina üzerinde izinsiz olarak yapılan baz istasyonları yapıları vatandaşlarımız tarafından gelen şikayetler üzerine gerekli incelemeler yapılarak Belediyemiz tarafından mühürlenmiştir. Mühürleme işlemini müteakiben konu mahkemeye intikal etmiş yıkıma ilişkin kesinleşen mahkeme kararlarının ardından yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu baz istasyonu yapılarından 9 adedinin Belediyemizce söktürülerek kaldırılması sağlanmıştır. Bu gibi işlemlerle ilgili devam eden çalışmalarımız olmakla birlikte, bu konularda gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

 

GSM Baz istasyonlarının kuruluş ve işletmesiyle ilgili kamuoyunda oluşan endişelere ilişkin olarak; ilk kurulum aşamasında ilgili GSM firmaları tarafından gerekli ölçümler yapılmakta olup, ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirli periyotlarda ölçümleri yapılmaktadır. Bu ölçümlere ilişkin gerekli bilgi btk.gov.tr adresinden http://btk.gov.tr/elektronik_haberlesme_sektoru/spektrum_izleme_ve_denetleme/EDEVLET_BAZ_1.pdf linki ve e-devlet şifresi ile alınabilmektedir.

30.04.2015 ( 13.51 )