Sayfa yükleniyor

Coğrafi Yapı

Coğrafi Yapı


COĞRAFİ YAPI

Çanakkale, Türkiye’nin kuzeybatısında Gelibolu Yarımadası ile Anadolu’nun uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde de Troas (İstanbul gibi ) hem Asya’da hem de Avrupa’da toprakları olan ikinci ilimizdir.
25 35 ve 27 45 Doğu Boylamları 39 30 ve 40 42 Kuzey Enlemleri arasında 9,737 km2’lik bir alana kurulmuştur. Şehrin il kodu 17 , otomatik telefon numarası 286 ve posta kodu 17100’dür. Deniz seviyesinden yüksekliği 2m’dir.


GEOGRAPHICAL  LOCATION
Çanakkale is the second city (like İstanbul) whick has lands in both Asia and Europe on Gallipoli Peninsula on the northwest coast of Turkey and on Biga Gallipoli, the prologtion of Anatolia.
It has a 9,737 km2 area and it was located between 26-45 East longitutes and 36-42 North latitues. The city code is 17, the automatic phone code is 286 and the city zipcode is 17100. The altitude is 2m.
 

İKLİM
 Çanakkale İlinde Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Turizm sezonunda iklim muhtedil olup deniz suyu sıcaklığı Temmuz ve Ağustos aylarında maksimum seviyeye çıkmaktadır. Günlük hava sıcaklıkları sezonda maksimum 35 C ve minimum 25C olmaktadır. Yağmurlar genelde Sonbaharda biraz fazla, İlkbaharda ise daha azdır. Kışın en belirgin özelliği kuzeyden gelen sert rüzgarlardır. Yaz ve Sonbaharda bölgeye Akdeniz İklimi hakim olur.

CLIMATE
 The passage climate of Black Sea and Mediterraean climates is dominant in the city. The climate during the tourism season is mild and the temperature of the sea reaches maximum degrees during July and August. Daily temperatures in the season are 35C at most and at least 25C. It is more rainy in fall and less in spring. The outstanding feature of winter is severe winds coming from North. The Meditrraean Climate is dominant during Summer and Autumn.


BOĞAZDAKİ LİMAN VE KOYLAR
 Gelibolu yarımadası kıyılarında Anıt Liman ( Mortu Koyu ), Poyraz Koyu, Akbaş Limanı, Cumalı Limanı, Gelibolu Limanı ve Bahçe Limanı ( Hamza Köy ve Çankaya Limanlarını kapsar ) Anadolu kıyılarında ise Karanlık Liman, İntepe Limanı, İskele Limanı, Kepez Koyu, Saltık Limanı ve Lapseki Limanı

SEAPORTS AND BAYS AT THE DARDANEL
 At the shores of Gallipoli Peninsula there are Anıt Seaport, Pomortu Bay,  Akbaş Seaport , Cumalı Seaport, Gallipoli Seaport and Bahce Seaport (includes Hamza Koy and Çankaya seaport.) At the shores of Anatolia there are Karanlık Seaport, İntepe Seaport, İskele  Seaport, Kepez Bay, Saltık seaport and Lapeki Seaport.

BURUNLAR
 Anadolu Yakasında Kumkale Burnu, Pırnal Burnu, Karakulak Burnu, Kumbağı Burnu, Abidos Burnu, Kaya Burnu, Saltık Burnu, Kümren Burnu, Kunduz Kaya Burnu, Gocuk Burnu ve Çardak Ova Burunları bulunur.

CAPES
 The capes at the Anatolian side are Kumkale, Pırnal, Karakulak, Kumbağı, Abidos, Kaya, Saltık, Kumren, Kunduz, Gocuk and Cardakova

ÇANAKKALE İLÇELERİ
 Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ( İmroz ), Lapseki, Yenice, Çan

THE COUNTIES OF ÇANAKKALE
 Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ( İmroz ), Lapseki, Yenice, Çan

ÇANAKKALE TARİHİ
 Birçok uygarlığa konu olmuş bu şehir, günümüzden 6 bin yıl önce başladığı kabul edilen Son Katolik Çağ’a (?) değin uzanan Biga Yarımadasında yaşamış olan yerli halkı üzerinde barındırmıştır. Fakat bunların kimler olduğu bilinmemektedir. Yapılan bazı kazı ve araştırmalara göre yöredeki en eski yerleşimler Kumtepe’de kurulmuş. Kumkale’nin M.Ö. 4000’de, Truva ( Troya ) nın ise M.Ö. 3500-3000’de kurulduğu sanılmaktadır. Çanakkale’nin asıl tarihi Truva ile başlar. M.Ö. 3. ve 2. binyıllarında zamanın en parlak kültür merkezi durumundadır.
 Daha sonra bu önemli topraklar üzerine Aiolialılar M.Ö. 8. yy’da yerleştiler. Eolya olarak adlandırılan yörede birçok ticaret kolonisi kurdular. M.Ö. 7. yy’da Lidyalıların, M.Ö. 6. yy’da Perslerin denetimine girdi. Asya seferine çıkan Büyük İskender Pers ordusunu yöredeki Kocabaş Çayı kenarında tarihi Granikos Çarpışması olarak geçen savaşta yenince Eolya Makedonyalıların eline geçti. M.Ö. 2. yy’da Bergama ( Pergamon ) Krallığının egemenliğine girdi.
 M.Ö. 1. yy’da Roma topraklarına katılan Eolya, Troya Kentinin de yer aldığı Biga Yarımadasının batı kesimine Troas denildi. Buradaki önemli yerleşimlerden birisi olan Aleksandreia Troas, Roma döneminde serbest liman ve zengin bir ticaret merkezi durumundaydı. Daha sonraları yöre M.S. 2. yy’da Trakya’dan gelen Gotların saldırılarına uğradı. Boğaz stratejik açıdan  daha da büyük önem kazanmıştı. Gelibolu Yarımadası 5.yy’ın ortalarında Hunların, 6. yy ortalarında da Uygurların saldırısına uğradı. 7. ve 8. yy’da Konstantinopolisi ( İstanbul ) ele geçirmek için birkaç kez boğazdan geçen Araplar Sestos’a kadar geldiler. 14.yy başlarında Gelibolu kesiminde Katonlar egemen olurken, Anadolu kesiminde Karesioğulları’nın eline geçti. Bu yy’ın ilk yarısında Karesioğullarından Demirhan Bey, ardından Aydınoğullarından Umur Bey yöreyi alma girişiminde bulundular. 1367 Osmanlılar Gelibolu’yu ele geçirdiler.

HISTORY OF ÇANAKKALE
 The city which hosted many civilizations; had been inhabitad by the natives who had lived on Biga Peninsula in the Last  Calcolithic Age believed to have started 6000 years ago. However, those natives are unknown.According to some excavations and researchs, the earliest settlements in the region were set up at Kumtepe. It is supposed that Kumkale was set up in 4000 B.C and Troy was set up between 3500 – 3000 B.C. The real history of Çanakkale started with Troy. It was the brightest cultural center of its time during 3000 – 2000 B.C.
 Later the Aiolions had settled on that important land in the 8 th century B.C. they founded many trade colonies in the region called Eolia. The region went under the control of the Lydians in the 7th century B.C and under the control of the Persians in the 6 th century B.C. Eolia went under the control of the Macedonians as Alexander the Great have defeated the Persians by the Kocabaş River of the region in the Granicos War on his way to Asia. The region went under the reing of the Pergamon kingdom in the 2nd century B.C.
The western part of the Biga Peninsula where Troy was stiuated was called as Troas. Alexandreas Troas that was one of the important settlements of the region, was a free trade port and a rich trade center, in the Roman area.
Later in the 2nd cenury A.D., the region beared the attacks of Goths coming from Thrace. The Strait gained more strategic importance. The Gallipoli Peninsula beared the Thins attacks in 5th century and  the Uighurs’ attacks in the mid-6th century. During the 7th and 8th centuries, in order to attack Coustantinopolis (İstanbul) the Arabs passed the Strait a few times and came up to Sestos. In the beginning of the   14 th century the Cathons became dominant in the Gallipoli part and Karesioğulları dominated the Anatolien part. During the first half of that ceutury Demirhan Bey from Aydınoğulları attampted to dominate the region. The Ottomans got hold of Galipoli in 1367.