Sayfa yükleniyor

HABERLER

Ara

Kamuoyu Bilgilendirme


Son günlerde basında yer alan ve kamuoyunun yanlış bilgilenmesine neden olan haberlere ilişkin açıklama yapılması gerekliliği doğmuştur.

Kentimiz için çok önemli bir yatırım olan Yeni İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi’nin hayata geçirilmesi adına 2013 yılından beri çaba gösterilmesine rağmen, maalesef yatırıma başlanmama nedeninin Çanakkale Belediyesi olarak gösterilmesi son derece haksız ve yersizdir. 

Yeni İçmesuyu Arıtma Tesisi Projemiz, Belediyemiz ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında 14.08.2013 tarihinde imzalanan protokole istinaden DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlanmış ve DSİ 25. Bölge Müdürlüğünce  “Çanakkale İçme suyu 2. Kademe Arıtma Tesisleri” işinin ihalesi 22.11.2017 tarihinde yapılmıştır. Proje’nin 05.02.2018 tarihinde 34.723.000 TL bedelle yapım sözleşmesi imzalanmış ve 19.02.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 

Yer teslimi yapılan 2016K050050 proje nolu Çanakkale İçmesuyu 2. Kademe Arıtma Tesisi işi  için ayrılan ödenek 28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018 Yılı programında görülmektedir.  (EK-1)


Süreç resmi belgelerden de görüleceği ve anlaşılacağı üzere aşağıdaki gibi gelişmiştir.

Belediyemizin talebi; tesisin yerleşim planının imar planına uyumlu hale getirilmesi işlemidir. İşlem herhangi bir ek kamulaştırmaya, yapım işinin durdurulmasına ya da işin sürecinin aksamasına neden olabilecek nitelikte değildir. Kaldı ki tesis yerleşiminin oturduğu alanının tüm mülkiyeti belediyemize ait olup,  ek bir kamulaştırmaya gerek olmadığı, yerleşim planının oturma alanının tamamı mülkiyetimiz içinde zaten çözülmekte olduğu ifade edilmiştir. Hatta sürecin hızlandırılması ve sağlıklı yürümesi adına tarafımızca mevcut imar planına uygun olarak 2 alternatifli yerleşim planı sunulmuştur. 

Gerek yazışmalarla gerekse DSİ proje yetkilileri ile yapılan birebir görüşmelerde, alternatifli yerleşim planları için bazı incelemelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir. İlgili incelemelerin işin yüklenici firması tarafından yapılması gerektiği, belediyenin bu konuda yapacağı bir işlemin olmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca ilgili proje için 2018 yılında yeterli bir ödenek tahsisinin de bulunmadığından yüklenici firmanın işe başlayamadığı da ifade edilmiştir. 

İçmesuyu 2. Kademe Arıtma Tesisi işi için,  DSİ 2018 yılı Mal ve Hizmet alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) giderleri ve uygulama planında görüldüğü üzere; 2016K050050 proje nolu Çanakkale İçmesuyu 2. Kademe Arıtma Tesisi için 2018 yılı keşfi için “1TL” 2018 yılı nakdi “1TL” olarak yer almıştır ve 34.723.000 toplam İhale bedelli iş için 2019 ve sonrası keşif bedeli olarak 34.722.999 TL olarak yer almıştır.  (Ek-2)


Belediyemiz 17.12.2018 tarihinde DSİ 25.Bölge Müdürlüğünden işin son durumu hakkında bilgi talebinde bulunmuştur. İlgi yazımızda bu güne kadar tesis yapım işinde sadece şantiye binalarının yapıldığı, herhangi bir imalat ve çalışmanın yapılmadığı, tesis inşaatının son durumu ve olası bitiş tarihinin bildirilmesi istenmiştir. 

İlgi yazımız üzerine 11.01.2019 DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı özetle; 

“ 20.09.2018 tarih 108 karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlıklarınca hazırlanan, 2019-2021 Dönemi Orta Vadeli Programın Dengeleme-Disiplin- Değişim başlıklı 1. Bölümünün Temel Hedefler başlıklı 1.2 alt bölümünün 5. Maddesinde; “İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır…… denildiği malumdur. 

Bu doğrultuda DSİ Genel Müdürlüğünce  Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yapılan önceliklendirme çalışmaları neticesinde, ….2016K050050 proje nolu Çanakkale İçmesuyu İnşaatı ile ilgili olarak; 2019 yılında  işin sözleşmesinde tanımlı olan ödenek diliminin bu aşamada tahsis imkanı bulunmamakla birlikte yıl içerisinde bütçe ve ek ödenek imkanları çerçevesinde ödenek tahsisi durumu yeniden değerlendirilecektir.” cevabı gelmiştir. (Ek-3)

DSİ’nin İlgili cevabı yazısından da anlaşılacağı üzere;  Yapım işinin devam etmemesinin gerekçesi ödenek ve finansman yetersizliğidir.

DSİ’nin bu yazısı üzerine 05.02.2019 tarihinde DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ‘ne belirtilen gerekçelere rağmen tesis inşaatının ivedilikle tamamlanarak işletmeye geçilmesi yönünde yazı yazılmıştır. 

Tüm bunların yanında, 18 Şubat 2019 tarih ve 30690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 767 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve uygulanmasına dair Karar” eki 2019 YATIRIM PROGRAMI’nda yer alan DSİ Genel Müdürlüğü Devam eden Projeler Başlığı ”2019 yılından sonraya kalanlar “ alt başlığı altında yer alan 2019 yılı yatırım programında 2016K050050 proje nolu Çanakkale İçmesuyu Arıtma Tesisi tesis için ayrılan ödeneğin 50.000 TL olduğu görülmektedir. (Ek-4)

Her iki devlet kurumu arasında geçen yazışmalar ve yetkililerle yapılan görüşmelerden de anlaşılacağı üzere ketimiz için önem arz eden bu yatırımın bir an önce başlanmasının önünde ki tek engel yeterli ödeneğin olmamasıdır. Yersiz ve gereksiz bahaneler üretilmesi yerine yeterli finansmanın ivedilikle sağlanarak,  işbirliği içinde yatırıma başlanması en büyük beklentimizdir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 


07.03.2019 17:11