Sayfa yükleniyor

Meclis Karar Özetleri

Ekim 2021 Meclis Toplantısına Ait Karar Özetleri


KARAR NO EKİM 2 0 2 1 M E C L İ S K A R A R Ö Z E T L E R İ

--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------:  


  1.  Otopark Derecelendirmesine ilişkin yol kademelenme listesinin revizyonu teklifi.

Barbaros Mahallesi, H16C-14A-4B, H16C-14A-3A pafta, 973 ada, 330, 331, 332, 333 parsellerde, nazım ve uygulama imar planı değişiklik teklifi.

Güzelyalı Köyü, H16C-22B-2C, H16C-22B-2D pafta, 224 ada, 1, 2, 3, 4 parsellerde nazım ve uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği ile karar verildi. 

99 Çanakkale Kentsel Hiz.Müh.Müt.Tic.A.Ş.'ye hisse temsili için yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

100 Gagavuzya Cumhuriyeti ile kardeş kent olma talebi oybirliği ile kabul edildi. 

101     Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 2021/89 sayılı kararı ile Meclis İmar Komisyonunca incelemesinin devamına karar verilen, İsmetpaşa Mahallesi, H16C-14A, H16C-14B pafta, Küçük Sanayi Sitesi Mevki Nazım İmar Planı revizyonu incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği iler karar verildi: 

102     Cevatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım ve Celal Atik sokak arasında kalan 533 ada içerisinde bulunan parselleri kapsayan bölgeye ilişkin kararı incelenmek üzere meclis imar komisyonuna havalesi oybirliği iler karar verildi: 

  1. Kasım 2021 Meclis gün ve saati 01 Kasım 2021 saat: 17:00 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
  2. Cevatpaşa Mahallesi, H16C-9C-3C pafta, 7 ada 2 parsel ile İsmetpaşa Mahallesi, H16C-15A-1A pafta, 1171 ada, 1 parselde nazım ve uygulama imar planı değişikliği oybirliği ile kabul edildi. 
                                                                                             Ülgür GÖKHAN                                     Fatma KAYNAŞ                                          Gülay Güney SARIKAYA

                                                                                             Belediye Başkanı                                    Katip-Üye                                                  Katip-Üye