Sayfa yükleniyor

Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri


EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-Nüfus Cüzdan Fotokopileri

2-6 (Altı)’şar adet fotoğraf

3-A5 boyutunda 2 adet boş zarf

NİKAH BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çiftlerden birinin Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde ikametgâh etmesi gerekmektedir.

Nüfus Cüzdanı

Müracaat sırasında T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Resimsiz nüfus cüzdanı kabul edilmeyecektir.

Vesikalık Resim (6'şar adet)

Resimler evlenme yönetmeliğine uygun (başörtülü resimlerin alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içinde çektirilmiş olması gerekmektedir. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

Sağlık Raporu

Evlendirme memurluğumuza yapılacak müracaat neticesinde, birimimizden verilecek onaylı sağlık raporu evrakı ile Çanakkale Ana Çocuk Sağlığına yönlendirilecektir.  Medeni Kanun’un 136. Maddesi gereği 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 123 ve 124. Maddelerinde belirtilen çiftlerin evliliğe engel teşkil edici bulaşıcı hastalığı bulunmadığını gösterir kan testleri (Kan grubu, Hepatit-B-C, Frengi, AIDS) yaptırılarak rapor haline getirilecektir.

REŞİT OLMAYANLAR

A) 17 yaşını doldurmuş erkek ya da kadın, anne, baba veya vasi izni ile evlenebilir. (Müracaat esnasında, yasal temsilcinin izni bölümüne anne, baba veya vasinin imzası ile adı soyadı yazılarak imzalanır. Anne veya babadan biri ölmüş ise ölümlü vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenir). Başvuru sırasında anne, baba veya vasinin nüfus cüzdan fotokopisi getirilecektir. Anne ve babası boşanmış ise velayet mahkeme kararı ile başvurulacaktır.

B) 16 yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirmesi gerekmektedir.

İDDET MÜDDETİ

Eşi ölmüş ya da boşanmış kadınların yeniden evlenebilmeleri için eşinin ölümünden ya da boşanma tarihinden itibaren 300 günü doldurmuş olmaları gerekmektedir. 300 gün dolmamış ise mahkemeden ‘‘İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI’’ kararı almaları halinde müracaatları kabul edilmektedir.

EVLENDİKTEN SONRA ÖNCEKİ SOYADINI EVLİLİK SOYADI İLE BİRLİKTE KULLANMAK İSTEYENLER

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. Maddesi uyarınca Evlendirme Memurluğunca verilen dilekçenin müracaat sırasında imzalanması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLULARLA EVLİLİK

Yabancı uyrukluların başvurularında kendi ülkelerinden almış oldukları DOĞUM BELGESİ ve BEKARLIK BELGESİ Apostille onaylı (La Haye sözleşmesi üyesi dışında olan ülkeler) ve Bekarlık Belgesinden 2 adet, Doğum belgesinden 1 adet ve Pasaportundan 2 adet noter onaylı Türkçe Diline çevirisi bulunmalıdır.

La Haye sözleşmesine dahil üye ülkelerden alınan çok dilli belgelerde Türkçe dili açıklama olduğundan sadece 2 adet noter onaylı çoğaltma yeterlidir.

Türkiye ’deki kendi ülkelerine ait temsilciliklerinden alacakları anne baba ve doğum yeri bilgilerinin bulunduğu bekar olduklarına ait belgenin Ankara ’da ki temsilcilikten aldıysa Türk Dışişleri Bakanlığına, diğer illerde bulunan temsilciliklerden alındı ise o ilin Valiliğine onaylatılmış olmalıdır.

MARRİAGE WİTH CİTİZENS OF FOREİGN COUNTRİES

Foreign nationals in their countries received a BIRTH CERTIFICATE and Apostille CERTIFICATE of CELIBACY is approved (other than a member of the La Haye Convention countries) and Celibacy From 2 PCs, 1 and 2 by your Passport from birth certificate notarized Turkish Language translation.

La Haye received from Member States included in the Turkish language in a multilingual document is just a description 2 notarized replication.

Turkey claims from their own countries in representation of father and mother birthplace information resides in the document for the single they are Ankara Representative Office has received from the Turkish Ministry of Foreign Affairs, retrieved from the representative offices in other cities is that must be approved by the Governor of the province.

İZİN BELGESİ

Madde 22 : Dosyanın incelenmesi sonucu evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerininde tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda evlenebilirler. Evrakların geçerlilik süresi 6 ay dır.